Elia Die Tisbiet (Deel 10) – Elia Se Hemelvaart

ELIA SE HEMELVAART Skriftuur: 2 Konings 2:11,12 11En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar meteens ʼn wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; en Elía het in die storm na die hemel opgevaar. 12En Elísa het dit gesien en geroep: My vader, my vader, wa van Israel […]

Read More

Elia Die Tisbiet (Deel 9) – Wat Maak Jy Hier?

WAT MAAK JY HIER? Skriftuur: 1 Konings 19:8-13 8Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel veertig dae en veertig nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. 9En hy het daar in ʼn spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van […]

Read More

Elia Die Tisbiet (Deel 8) – Bybelse Raad Vir Depressie

BYBELSE RAAD VIR DEPRESSIE Skriftuur: 1 Konings 19:4-8 4maar self het hy ‘n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder ‘n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê: Dit is genoeg, neem nou my siel weg, HERE, want ek is nie beter as my vaders nie. 5Daarop gaan hy […]

Read More

Elia Die Tisbiet (Deel 7) – Elia Se Insinking

ELIA SE INSINKING Skriftuur: 1 Konings 19:1-4 1En Agab het aan Isébel meegedeel alles wat Elía gedoen het, ja, alles—hoe hy al die profete met die swaard gedood het. 2Daarop stuur Isébel ʼn boodskapper na Elía om te sê: Mag die gode so doen en so daaraan toedoen—sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel […]

Read More

Elia Die Tisbiet (Deel 6) – Elia En Die Reën

ELIA EN DIE Reën Skriftuur: 1 Konings 18:42-46 42En Agab het opgetrek om te eet en te drink; maar Elía het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. 43Daarop sê hy vir sy dienaar: Klim tog op, kyk uit na die see. […]

Read More

Elia Die Tisbiet (Deel 4) – Karmel

KARMEL Skriftuur: 1 Konings 18:21 En Elía het nader gekom na die hele volk en gesê: Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die HERE God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na! Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Een oggend, net na ontbyt, het Elia vir […]

Read More